Korona

Her finner du all informasjon som er knyttet til COVID-19. Det er viktig at dere følger de lokale anbefalingene, samt husker på at det er strengeste anbefalinger som er gjeldene av de nasjonale- og lokale.

Idretten er med i den store dugnaden om å få stoppet koronasmitten i samfunnet. Derfor har Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norsk Tipping, laget informasjonsmateriell som idrettslag og klubber nå kan bruke enten digitalt eller plakater tilknyttet idrettsarenaene.

- Norsk idrett tar koronasituasjonen på største alvor, og er opptatt av at idretten blir en så trygg arena som mulig slik at vi klarer å holde smitten i samfunnet nede. For å lykkes med den gradvise gjenåpningen av samfunnet må smitteverntiltakene også gjenspeiles i idretten. Derfor har vi gått sammen med Norsk Tipping om å utarbeide informative og enkle smittevernstiltak som barn-, ungdom- og voksne enkelt får med seg på vei til trening eller arrangementer. Og vi håper idrettslag og klubber blir med å dele budskapet, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

 1. Hold avstand – 1 meter 
 2. Vask hender før og etter trening
 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
 4. Syk? Bli hjemme
 5. Bruk egen drikkeflaske

- Disse fem smittevernrådene er enkle, men likevel enormt viktige! Skulle det blir endringer i rådene fra helsemyndighetene vil Norges idrettsforbund oppdatere informasjonen og plakatene slik at idrettslagene alltid har oppdatert innhold som de kan dele videre til sine medlemmer, sier Karen Kvalevåg. 

Last ned ulike versjoner
Informasjonsplakatene er laget i ulike størrelser for både print og digitalt. Alt av materiell vil ligge klart for nedlasting på Idrettsforbundets «startside» (krever innlogging). Her følger også en enkel veileder for hvordan de ulike elementene kan benyttes. 

Vi ønsker alle lykke til med informasjonskampanjen – STOPP koronasmitte

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak. Disse finner du på din kommunes nettside. Det er viktig at idrettslag setter seg inn i de lokale tiltakene. 

Hvert særforbund har laget egne koronavettregler som gjelder for sine respektive idretter. En oversikt finnes her.

Koronapandemien kan påføre organisasjonen store økonomiske tap. Vi har samlet relevant informasjon for å hjelpe organisasjonen.

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Rapporteringen er en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  

Idrettslag kan rapportere økonomiske konsekvenser her. 

Vi har store økonomiske tap som følger av pandemien. Hva gjør vi?

Dersom pandemien påfører et organisasjonsledd store tap er det viktig at det tas særskilte grep for å beholde oversikt over økonomien til organisasjonsleddet. I slike tilfeller er det helt avgjørende å skaffe seg en full oversikt over den økonomiske situasjonen til organisasjonsleddet. Dette omfatter en oversikt over likviditeten. Hva har man i banken? Har man ufakturerte beløp, eller beløp som er fakturert, men ikke betalt? Lag også en oversikt over gjelden. Når er neste lønnsutbetaling? Hvor mye skal betales i MVA, hva skylder man leverandørene, og når forfaller gjelden? Lag et likviditetsbudsjett som går minst 90 dager frem i tid.

Det er viktig å redusere kostnader. Dette kan omfatte permittering av ansatte. Har organisasjonsleddet banklån, er det viktig å snakke med banken. Banken vi i en slik situasjon trolig være positiv til avdragsfrihet.

Dersom styret ser det ikke vil være mulig å dekke all usikret gjeld med tilgjengelige eiendeler, må det vurderes å fryse betaling av eksisterende gjeld og kun foreta kontante innkjøp inntil man har full oversikt. Kreditorer bør kontaktes for å vurdere om det er mulig å avtale utsatt betaling.  Er situasjonen kritisk nok bør man også forhandle med banken om fritak eller utsettelse av betaling av renter.

Dersom organisasjonsleddet kommer i en situasjon hvor det ikke kan betale sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, må det søkes bistand fra noen med nødvendig kompetanse knyttet til hvilke plikter man har ved betalingsvansker. I første omgang bør organisasjonsleddets revisor eller regnskapsfører bes om råd, alternativt kan man snakke med noen med økonomikompetanse. I verste fall kan det være riktig å begjære konkurs.  Før et idrettslag gjør dette, må idrettskretsen kontaktes.

Konsekvenser for medlemskontigent og treningsavgifter

Forskjellen mellom betaling av medlemskontingent/treningsavgift i en medlemsorganisasjon, og betaling for deltakelse i kommersielle trenings-/ idrettsaktiviteter.

Det er en stor forskjell mellom et idrettslag og et kommersielt treningssenter. Dette påvirker blant annet adgangen til å kreve tilbakebetalt kontingenter og treningsavgifter som allerede er innbetalt.

Et idrettslag er en forening med personlige medlemmer som har til formål å drive idrett. Det er medlemmene selv, som gjennom idrettslagets organer, beslutter hvilke aktiviteter idrettslaget skal drive, og nivået på kontingenter og avgifter. Medlemmene er derfor selv ansvarlige for hvordan lagets aktiviteter finansieres og organiseres. Det viktigste bidraget av økonomisk verdi er imidlertid den frivillige innsatsen fra medlemmene. Dette innebærer at selv om idrettslagets medlemmer betaler kontingenter og avgifter, vil dette normalt ikke være tilstrekkelig til å realisere idrettslagets formål uten medlemmenes frivillige innsats.

Medlemmene inngår normalt ingen avtale med idrettslaget som spesifiserer hvilket idrettslig tilbud medlemmene kan delta i, men medlemmene får rettigheter og plikter knyttet til den idrettslige aktiviteten gjennom sitt medlemskap i idrettslaget, og gjennom de vedtak medlemmene fatter.

Disse særtrekkene ved et medlemskap i et idrettslag, skiller seg fra et kundeforhold i f.eks. et kommersielt treningssenter som er en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, der den næringsdrivende har fortjeneste til formål.

Hva gjør idrettslaget dersom det er krav om tilbakebetaling av medlemskontigenten eller treningsavgiften?

Selv om medlemmer krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at idrettslaget er juridisk forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale. Dersom idrettslaget er i en situasjon der det ikke har midler til å betale regninger og andre forpliktelser, vil verken styret eller årsmøtet kunne beslutte å prioritere tilbakebetaling til medlemmer på bekostning av andre kreditorer.

Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av idrettslaget, også fremover. Styret må derfor vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en tilbakebetaling vil kunne slå ut for idrettslagets økonomi og de forpliktelser som påhviler idrettslaget, f.eks. eventuelle ansatte. Dersom kontingenter/avgifter ennå ikke er utfakturert, bør styret vurdere om dette skal utsettes til den idrettslige aktiviteten er i gang igjen.

Dersom styret ser at driftsstansen samlet sett vil gi en besparelse for idrettslaget, vil det være opp til et årsmøte å vurdere hvordan et overskudd i idrettslaget skal disponeres. Det kan være at medlemmene ikke ønsker at overskudd skal benyttes til tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, men at de for eksempel skal benyttes til å redusere fremtidige kontingenter/avgifter eller til nedbetaling av lån.

Styret må sørge for å holde medlemmene informert om de vurderinger som gjøres og de tiltak som iverksettes. Dersom enkeltmedlemmer likevel krever tilbakebetaling, må disse fremme dette for årsmøtet.

Norges Squashforbund - COVID-19

Vi ønsker at så mange som mulig skal spille Squash innenfor trygge rammer. Nasjonale og lokale myndigheter gir retningslinjer og anbefalinger vi som forbund og klubber må følge. Disse påvirker aktiviteten i mange av våre klubber, også det som arrangeres av forbundet.

Våre retningslinjer vil bidra til trygg gjennomføring av trening og arrangement. Slik situasjonen er i dag vil noen klubber leve mer som «normalt», mens andre blir hardere rammet. Vi står sammen i denne dugnaden- og gleder oss til vi kan åpne opp for all aktivitet igjen 100%. I mellomtiden er det viktig at alle gjør sitt for å bidra til å redusere smitte.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst to meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no).

NB! Norges Squashforbunds koronavettregler er basert på nasjonale retningslinjer. Klubbens kommune kan ha strengere regler som klubben må forholde seg til. Alle klubber må derfor også sette seg inn i sin kommunes koronavettregler.

Presiserer at det er strengeste tiltak som gjelder, sett dere derfor godt inn i lokale myndigheters retningslinjer. 

Norges Squashforbunds hovedoppgave er å stimulere til aktivitet. Vi er opptatt av å tilrettelegge for trygg trening i de områder, og for de grupper hvor det er tillatt og mulig. Vårt regionale trenerapparat kan bistå med gode treningsøvelser. Toppidrettsutøvere kan spille under det generelle fritaket i toppidrettsprotokollen. Forbundet vil sammen med landslagsledelsen informere aktuelle spillere om utviklingen underveis.

Oppdatering 25.3: Nasjonale retningslinjer gjelder fra 25.3.2021 – 12.4.2021

NIF har kommet med følgende anbefalinger til Idrettslagene:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets smitteverntiltak overholdes.
 • Klubben bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.
 • Organisert idrettsaktivitet innendørs er forbudt for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Kravet til avstand er er økt fra 1m til 2m. Barn og unge kan unntas fra avstandsregelen når det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.
 • Alle arrangementer som er planlagt i perioden 25. mars til 12. april bør avlyses
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt
  • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det
 • Innendørs arrangementer for barn og unge under 20 år kan det delta 50 personer inkludert utøvere, trenere, støtteapparat og foresatte.
  • Les mer om krav til arrangør nedenfor
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Coronavettregler Norges Squashforbund:

*Squash er en ikke-kontakt sport og det vil derfor informeres om at det tillates spill med streng overholdelse av let-regel. 

 • Det anbefales treningsgrupper på maksimalt 10 personer.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt.
 • Spill og dra- vi skal ikke oppholde oss i treningsanlegget før- eller etter trening.
  • Gi tid mellom treningene til å komme inn og ut av banen uten trengsel
 • Det skal alltid være en ansvarlig voksenperson til stede ved barne- og ungdomsaktiviteter
 • Alle typer squashspill er tillatt, seriespill er fortsatt anbefalt utsatt.
 • Vi oppfordrer til kun å benytte eget utstyr
 • Ballen kan berøres av begge spillere, men skal rengjøres etter bruk
 • Bruk Antibac og grundig håndvask før og etter trening
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud:
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Renholdsrutiner må etableres og NSqF vil minimum anbefale:

 • Vask eller sprit av inngangsdør og hyppig berørte flater før/etter at banen benyttes
 • Grundig håndvask før og etter spill
 • Vask alltid fellesutstyr etter bruk
 • Toaletter som er åpne må vaskes hyppig

Krav til arrangør: 

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid 19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. Oversikten skal oppbevares i 14 dager før den slettes. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
 • Norges Squashforbund anbefaler sterkt at alle deltakere på 13 år og eldre skal gjennomføre Norsk idretts koronavettkurs før man deltar på konkurranser, arrangement og samlinger. I tillegg bør alle trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre til utøvere på 12 år og yngre gjennomføre dette.

Alle forholder seg til nasjonale og regionale myndigheters råd og setter seg grundig inn i disse i tillegg til forbundets Koronavettregler – de strengeste tiltakene er gjeldene.

koronabanner_612.jpeg

Charlotte Rendalsvik
Charlotte Rendalsvik
Organisasjon- og utviklingskonsulent

Tord Bakke Arvesen
Tord Bakke Arvesen
Generalsekretær