Korona

Her finner du all informasjon som er knyttet til COVID-19. Det er viktig at dere følger de lokale anbefalingene, samt husker på at det er strengeste anbefalinger som er gjeldene av de nasjonale- og lokale.

Idretten er med i den store dugnaden om å få stoppet koronasmitten i samfunnet. Derfor har Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norsk Tipping, laget informasjonsmateriell som idrettslag og klubber nå kan bruke enten digitalt eller plakater tilknyttet idrettsarenaene.

- Norsk idrett tar koronasituasjonen på største alvor, og er opptatt av at idretten blir en så trygg arena som mulig slik at vi klarer å holde smitten i samfunnet nede. For å lykkes med den gradvise gjenåpningen av samfunnet må smitteverntiltakene også gjenspeiles i idretten. Derfor har vi gått sammen med Norsk Tipping om å utarbeide informative og enkle smittevernstiltak som barn-, ungdom- og voksne enkelt får med seg på vei til trening eller arrangementer. Og vi håper idrettslag og klubber blir med å dele budskapet, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

 1. Hold avstand – 1 meter 
 2. Vask hender før og etter trening
 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
 4. Syk? Bli hjemme
 5. Bruk egen drikkeflaske

- Disse fem smittevernrådene er enkle, men likevel enormt viktige! Skulle det blir endringer i rådene fra helsemyndighetene vil Norges idrettsforbund oppdatere informasjonen og plakatene slik at idrettslagene alltid har oppdatert innhold som de kan dele videre til sine medlemmer, sier Karen Kvalevåg. 

Last ned ulike versjoner
Informasjonsplakatene er laget i ulike størrelser for både print og digitalt. Alt av materiell vil ligge klart for nedlasting på Idrettsforbundets «startside» (krever innlogging). Her følger også en enkel veileder for hvordan de ulike elementene kan benyttes. 

Vi ønsker alle lykke til med informasjonskampanjen – STOPP koronasmitte

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak. Disse finner du på din kommunes nettside. Det er viktig at idrettslag setter seg inn i de lokale tiltakene. 

Hvert særforbund har laget egne koronavettregler som gjelder for sine respektive idretter. En oversikt finnes her.

Koronapandemien kan påføre organisasjonen store økonomiske tap. Vi har samlet relevant informasjon for å hjelpe organisasjonen.

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Rapporteringen er en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  

Idrettslag kan rapportere økonomiske konsekvenser her. 

Vi har store økonomiske tap som følger av pandemien. Hva gjør vi?

Dersom pandemien påfører et organisasjonsledd store tap er det viktig at det tas særskilte grep for å beholde oversikt over økonomien til organisasjonsleddet. I slike tilfeller er det helt avgjørende å skaffe seg en full oversikt over den økonomiske situasjonen til organisasjonsleddet. Dette omfatter en oversikt over likviditeten. Hva har man i banken? Har man ufakturerte beløp, eller beløp som er fakturert, men ikke betalt? Lag også en oversikt over gjelden. Når er neste lønnsutbetaling? Hvor mye skal betales i MVA, hva skylder man leverandørene, og når forfaller gjelden? Lag et likviditetsbudsjett som går minst 90 dager frem i tid.

Det er viktig å redusere kostnader. Dette kan omfatte permittering av ansatte. Har organisasjonsleddet banklån, er det viktig å snakke med banken. Banken vi i en slik situasjon trolig være positiv til avdragsfrihet.

Dersom styret ser det ikke vil være mulig å dekke all usikret gjeld med tilgjengelige eiendeler, må det vurderes å fryse betaling av eksisterende gjeld og kun foreta kontante innkjøp inntil man har full oversikt. Kreditorer bør kontaktes for å vurdere om det er mulig å avtale utsatt betaling.  Er situasjonen kritisk nok bør man også forhandle med banken om fritak eller utsettelse av betaling av renter.

Dersom organisasjonsleddet kommer i en situasjon hvor det ikke kan betale sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, må det søkes bistand fra noen med nødvendig kompetanse knyttet til hvilke plikter man har ved betalingsvansker. I første omgang bør organisasjonsleddets revisor eller regnskapsfører bes om råd, alternativt kan man snakke med noen med økonomikompetanse. I verste fall kan det være riktig å begjære konkurs.  Før et idrettslag gjør dette, må idrettskretsen kontaktes.

Konsekvenser for medlemskontigent og treningsavgifter

Forskjellen mellom betaling av medlemskontingent/treningsavgift i en medlemsorganisasjon, og betaling for deltakelse i kommersielle trenings-/ idrettsaktiviteter.

Det er en stor forskjell mellom et idrettslag og et kommersielt treningssenter. Dette påvirker blant annet adgangen til å kreve tilbakebetalt kontingenter og treningsavgifter som allerede er innbetalt.

Et idrettslag er en forening med personlige medlemmer som har til formål å drive idrett. Det er medlemmene selv, som gjennom idrettslagets organer, beslutter hvilke aktiviteter idrettslaget skal drive, og nivået på kontingenter og avgifter. Medlemmene er derfor selv ansvarlige for hvordan lagets aktiviteter finansieres og organiseres. Det viktigste bidraget av økonomisk verdi er imidlertid den frivillige innsatsen fra medlemmene. Dette innebærer at selv om idrettslagets medlemmer betaler kontingenter og avgifter, vil dette normalt ikke være tilstrekkelig til å realisere idrettslagets formål uten medlemmenes frivillige innsats.

Medlemmene inngår normalt ingen avtale med idrettslaget som spesifiserer hvilket idrettslig tilbud medlemmene kan delta i, men medlemmene får rettigheter og plikter knyttet til den idrettslige aktiviteten gjennom sitt medlemskap i idrettslaget, og gjennom de vedtak medlemmene fatter.

Disse særtrekkene ved et medlemskap i et idrettslag, skiller seg fra et kundeforhold i f.eks. et kommersielt treningssenter som er en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, der den næringsdrivende har fortjeneste til formål.

Hva gjør idrettslaget dersom det er krav om tilbakebetaling av medlemskontigenten eller treningsavgiften?

Selv om medlemmer krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at idrettslaget er juridisk forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale. Dersom idrettslaget er i en situasjon der det ikke har midler til å betale regninger og andre forpliktelser, vil verken styret eller årsmøtet kunne beslutte å prioritere tilbakebetaling til medlemmer på bekostning av andre kreditorer.

Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av idrettslaget, også fremover. Styret må derfor vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en tilbakebetaling vil kunne slå ut for idrettslagets økonomi og de forpliktelser som påhviler idrettslaget, f.eks. eventuelle ansatte. Dersom kontingenter/avgifter ennå ikke er utfakturert, bør styret vurdere om dette skal utsettes til den idrettslige aktiviteten er i gang igjen.

Dersom styret ser at driftsstansen samlet sett vil gi en besparelse for idrettslaget, vil det være opp til et årsmøte å vurdere hvordan et overskudd i idrettslaget skal disponeres. Det kan være at medlemmene ikke ønsker at overskudd skal benyttes til tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, men at de for eksempel skal benyttes til å redusere fremtidige kontingenter/avgifter eller til nedbetaling av lån.

Styret må sørge for å holde medlemmene informert om de vurderinger som gjøres og de tiltak som iverksettes. Dersom enkeltmedlemmer likevel krever tilbakebetaling, må disse fremme dette for årsmøtet.

Norges Squashforbund - COVID-19

Vi ønsker at så mange som mulig skal spille Squash innenfor trygge rammer. Nasjonale og lokale myndigheter gir retningslinjer og anbefalinger vi som forbund og klubber må følge. Disse påvirker aktiviteten i mange av våre klubber, også det som arrangeres av forbundet.

Følgende retningslinjer får betydning for squash i den kommende perioden (tom 11.01.2022:

Barn og unge:

Denne gruppen kan ha trening-, og fritidsaktiviteter, men med noen begrensninger.

 • Grupper inntil 20 personer innendørs
 • Ikke gjennomføre aktiviteter med barn fra ulike steder (dette betyr at klubbaktiviteter kan gjennomføres, men ikke regionale aktiviteter)
 • Eldre ungdommer (17-20 år) bør holde en meters avstand også på fritiden (klubbaktiviteter må derfor tilpasses til avstandskravet)

Voksne over 20 år:

 • Utsette eller avlyse organiserte treninger innendørs (klubbtreninger kan ikke gjennomføres)
 • Ingen spesifisert begrensning for egentrening

Toppidrett:

 • Utøvere på forbundets landslag kan opprettholde normal trening (senior og aldersbestemt)
 • Den utvidede toppidrettsdefinisjonen i squash (kvalifisert til, og/eller spilte NM Elite 2021) kan ikke opprettholde normal, organisert trening.

Dette betyr at treningssamlinger og aktiviteter for landslagene kan fortsette som normalt.

Arrangementer: 

Det er store begrensninger på arrangement i den kommende perioden. I praksis vil det ikke være mulig å gjennomføre ordinære turneringer med dagens restriksjoner. 

Treningssenter:

Treningssenter kan holde åpent så lenge de driver på smittevernfaglig forsvarlig drift. Bransjeorganisasjonen Virke har oppdatert kompetanse og veiledere for treningssentre. Oppsummert kan senteret være åpent for:

 • Individuell trening (høyintensiv trening krever 2 meters avstand)
 • Rehabilitering og opptrening med arrangør (individuelt eller i mindre grupper)
 • Annen individuell behandling det kan bestilles time til

koronabanner_612.jpeg

Tord Bakke Arvesen
Tord Bakke Arvesen
Generalsekretær