Squashforbundet / Klubb / Kvalitetsklubb
Skjermbilde 2021-09-21 kl. 20.15.26.png

Kvalitetsklubb

Her vil du finne informasjon om kvalitetsklubb-programmet til Norges Squashforbund.

NSqF Kvalitetsklubb er et verktøy Norges Squashforbund har utviklet for å stimulere til god klubbutvikling, som vil forsterke helheten til klubben. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn idrett - for alle! 

NSQF har utviklet et sett med kriterier for egenevaluering, eller for klubbutviklingsarbeid i samarbeid med en klubbutvikler fra NIF eller NSQF. 

Kvalitetsklubbkriteriene finner du her:

Kvalitetsklubbkriteriene

 

Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom treneransvarlig.

Beskrivelse

Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årkull fra skoler etc faller bort, er det vesentlig at planen er så beskrivende at nye tillitsvalgte enkelt kan videreføre arbeidet fra tidligere sesonger. 

Veiledning

Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort er det vesentlig at klubbene har en beskrivelse for hvordan de rekrutterer nye spillere.

Noen punkter som bør drøftes i klubb og legges inn i klubbens plan:

 • Det første møtet med squashen er viktig. Rekrutteringstiltak må derfor være både gjennomtenkte og helhetlige fra klubbens side. Det er viktig å ivareta en god balanse og oppmerksomhet mellom jenter og gutter i klubbens plan.
 • Planen skal ta nødvendig hensyn til: flerkulturelle, personer med funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.
 • Hver og en klubb må finne sin suksessformel, men på veien kan gode råd og eksempler fra andre klubber være nyttige å benytte seg av.

Hvor er det mulig å rekruttere fra?

 • Lekegrupper, SFO/FFO, skoler (valgfag) osv.
 • Rekrutteringsdager/kvelder/helger (jentetiltak).
 • Egne prosjekt rettet mot rekruttering av spes. grupperinger.
 • Rekruttering gjennom sosiale medier – smartphones – div. IT verktøyer/programmer.
 • Gjennom synlighet i nærmiljøet.

Beskrivelse

Gjennom kriteriekravet i Kvalitetsklubb gis noen føringer på funksjoner som klubben må ha på plass. Noe som kjennetegner en kvalitetsklubb er å ha en eller flere roller som ivaretar noen kjerneoppgaver for styring av god aktivitet. En kvalitetsklubb kan/bør ha en treneransvarlig. Funksjonen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Noen klubber vil med fordel kunne fordele oppgavene på flere personer, det viktigste er at klubben tar et eierskap til å løse de kjerneoppgavene som ligger til rollen. NSqF har valgt å satse på denne rollen gjennom skoleringstilbud og møteplasser. De sentrale områdene skal være rekruttering og oppfølging av trenere, et ansvar for å gjennomføre konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og ansvar for trenerforum.

Klubben bør ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne

Veiledning

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenere.
I denne veiledningen er det synliggjort noen oppgaver og ansvar som ligger til rollen for oppfølging av trenere. Oppgavesettet er veiledende og tenkt som hjelp til klubben når rollen skal etableres. Det står fritt til klubben å bestemme hvilke oppgaver som legges til denne rollen i egen klubb.

Sportsplan:

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

Trenerforum:

 • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.

Klubbens trenere:

 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere.

Beskrivelse

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og andre tilknyttet gjennomføring av aktivitet. Styret/trenere skal i samarbeid finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flere og bedre” og "idrett for alle" i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at ”Klubben er sjef”.


Når klubben får klubbesøk fra Forbundet vil de få verktøy for å kunne utarbeide en god sportsplan i hht. standarden som er satt. Man vil kunne få en verktøykasse for å starte, og man sikrer kontunitet i aktiviteten for klubben. 

 

Skal sportsplanen virkeliggjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

Klubben burde ha en  sportsplan som minimum inneholder de fire nedenstående punkter:

 1. Klubben må ha en visjon, et verdisett eller målsettinger som presenteres i sportsplanen.   
 2. Klubben må ha gjennomtenkt og skrevet ned sine retningslinjer for disse temaene:
  -  Differensiering
  -  Jevnbyrdighet
  -  Hospitering
  -  Nivåpåmelding og inndeling av treningsgrupper
  -  Turneringsbestemmelser
 3. Sportsplanen må inneholde utviklingsplaner/øktplaner knyttet til spillernes og årstrinnets alder, utviklingstrekk og modning.
 4. Klubben må definere hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre kommende sesong for å implementere klubbens sportsplan.

Beskrivelse

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben.  En god måte å beholde våre unge er å utdanne de til å ta dommerkurs for å kunne bruke deres kompetanse i idretten, slik at dommeroppgaver ikke bare tilfaller voksne. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Klubben bør ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne

Veiledning

Dommeransvarlig sine oppgaver:

1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

Klubbens dommere.
Klubbens styre og administrasjon.

 • Tydelig definert rolle inn mot styret er viktig. En naturlig plass vil være i sportslig utvalg.

2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

3. Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.

4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med forbundet.

5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleire.

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Organisasjonskart

Beskrivelse

Strukturerte og bevisste klubber gir nok og positive tillitsvalgte, godt omdømme, trivsel, en solid organisering og bedre og flere squashspillere.

En tydelig klubbidentitet styrker klubbfølelsen og forenkler klubbdriften. Tilhørighetsfølelse gir engasjement, eierforhold og ønske om å bidra.

En hensiktsmessig organisering og tydelige rollebeskrivelser fører til varige rammeverk som gjør det atskillig enklere å fungere godt sammen mot felles mål. Rekruttering av nye frivillige bør også bli mindre krevende når «ting er på stell».

Enhver klubb er tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser for de oppgavene som skal løses. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til det enkelte lags funksjoner. Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som skal utøves, er dokumentert og den som skal rekrutteres, kan ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave.

Overordnet bør det etableres en beskrivelse for de enkelte utvalg som klubben har definert. Her bør det komme frem hvilke hovedoppgaver utvalget har ansvar for, hvilke funksjoner som finnes i utvalget og hvem det skal rapporteres til. Videre bør det etableres en arbeidsbeskrivelse for de enkelte funksjoner over hva som er hensikten med tilliggende hovedoppgaver, samt ansvar/rapportering og myndighet.

 

Klubben bør ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser

Veiledning

I en klubb er det viktig å skape en organisering og struktur som sikrer god funksjonalitet. Dette gjøres gjennom kommunikasjon, involvering og delegering av ansvar.

Det finnes mange organisasjonsmodeller.

Her må en se på hvilke roller/funksjoner som bør bemannes, ut fra klubbens ståsted.

En velfungerende organisasjon er definitivt et av de mest avgjørende virkemidlene for å oppnå de mål som settes.

I henhold til basislovnormen (jfr. NIFs lover, § 11) for idrettslag er en klubb pålagt å ha følgende
funksjoner i styret:

 • Leder
 • Nestleder
 • Minst ett styremedlem
 • Minst ett varamedlem

Blant styremedlemmene bør en ha sekretær og økonomiansvarlig.
I tillegg skal et årsmøte velge en valgkomité. Idrettslaget skal også knytte til seg en person som skal revidere regnskapet.

Om idrettslaget må engasjere revisor avhenger av størrelsen på omsetningen.
Det skal velges to revisorer som må være medlemmer av klubben, for klubber med omsetning under fem millioner kroner. (NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser).

For klubber med omsetning over fem millioner kroner skal det engasjeres statsautorisert revisor og velges kontrollkomité med minst to medlemmer. Se NIFs lover på www.idrett.no for mer informasjon.

Alle andre verv er opp til hver enkelt klubb å vurdere. Det handler om hvilke behov en har for å kunne innfri målet om å gi alle spillere et godt fotballtilbud.

Følgende roller bør være på plass:

 • Treneransvarlig
 • Rekrutteringsansvarlig
 • Dommeransvarlig
 • Kvalitetsklubbansvarlig

Andre viktige roller i en klubb kan være, dette avhenger av størrelse og ressurser:

 • Sportslig leder
 • Spillerutvikler
 • Utdanningsansvarlig
 • Frivillighetskoordinator
 • Overgangsansvarlig
 • Ansvarlig banedisponering
 • Ansvarlig politiattester

Enhver klubb er tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser av de oppgaver som skal utøves. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til roller rundt det enkelte lag. Da vil personene som innehar disse funksjonene, vite hvilket ansvar de har og hva klubben forventer at de skal gjøre. Funksjonsbeskrivelser utover de lovpålagte vervene bør lages av klubben og vedtas av styret.

Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som skal utøves, er dokumentert. Den som skal rekrutteres, kan da ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave. Det er alltid lettere å si ja til et verv i en klubb dersom rollen er klart definert, konkret og ikke alt for omfattende.

Klubben anbefales å lage et enkelt organisasjonskart hvor det etableres utvalg under styret, som tar seg av konkrete oppgaver ut ifra klubbens visjon, mål, planverk, arrangementer og aktiviteter.

Det er viktig å lage oppgavebeskrivelser/mandat for hvert enkelt utvalg slik at det er lett å ta tak i oppgaven som skal løses, og at det sikres fremdrift og ryddighet rundt driften og klubbens aktiviteter.

Eksempler på nyttige utvalg:

 • Trenerforum
 • Turneringsutvalg
 • Økonomi/markedsutvalg

Det er viktig at utvalgene på en eller annen måte er knyttet opp mot styret slik at man hele tiden sikrer en helhetlig klubb – klubben som sjef!

Klubbens lov

Klubben skal ha en egen lov basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens lov skal vedtas på årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Beskrivelse

All aktivitet i squash-Norge bygger på NSqFs verdier:

Leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende.

 

Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og en klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme. En kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi.

Temaene en kvalitetsklubb skal arbeide med er:

 • Eat Move Sleep
 • Seksuelle overgrep og trakassering (trygg på trening)
 • Doping
 • Alkohol
 • Trafikksikkerhet
 • Kampfiksing og spilleavhengighet
 • Mobbing og rasisme 
 • Skader og forsikring

Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer

Veiledning

Arbeidet med å sikre at aktivitetene foregår innenfor trygge rammer er fundamentalt for en kvalitetsklubb. Det gir klubben et godt omdømme og er viktig for spillernes trivsel, for foreldre som vet at deres barn og ungdom er aktive i gode omgivelser, og for trenere som har klare retningslinjer å forholde seg til og formidle videre.

Klubben bestemmer selv hva som skal innlemmes og prioriteres i «trygghetsreglementet», og NSqFs valg av områder er basert på hva som er mest relevant. Enhver klubb må ta utgangspunkt i sine lokale forhold for å avgjøre om også andre områder skal med.

Den minste delen av arbeidet er å tilegne seg kompetanse og utarbeide retningslinjer, mens den største utfordringen er å implementere dette i den daglige klubbdriften. 

Det er viktig – både for klubben selv og for alle medlemmer – at retningslinjene kommuniseres tydelig ut, f.eks. på klubbens hjemmesider.

NSqF har utarbeidet et opplegg med kompetanse og veiledninger for noen av de overnevnte temaer som vil lette klubbens arbeid.

Eat Move Sleep
Klubben skal ha formidlet kunnskapen om viktigheten av sunt kosthold, nok fysisk aktivitet og tilstrekkelig med søvn og hvile. Og også tilby sunne alternativer i kiosk og ved salg av mat under egne arrangementer.

Seksuelle overgrep og trakassering
Politiattest er lovpålagt og er følgelig med som et eget kriterium i kvalitetsklubbkriteriene. Dette er imidlertid bare ett element, og en helhetlig strategi omfatter både forebygging og en beredskapsplan hvis en hendelse finner sted.

Klubben skal ha gjort seg kjent med NIFs veiledning om Seksuelle overgrep og trakassering og formidlet dette til trenere og foreldre. Styret skal ha en årlig gjennomgang av retningslinjer og status på politiattester.

Doping
NSqF samarbeider med Antidoping Norge, og deres e-læringskurs er gode og nyttige verktøy for å høyne kunnskap og bevissthet om doping. Klubben skal ha fullført Antidoping Norges Ren klubbopplegg.

Alkohol
Klubben skal ha utarbeidet en policy om alkohol og formidlet retningslinjene til trenere og foreldre. Fravær av alkohol er en del av et godt treningsmiljø.

Trafikksikkerhet
Fotballhverdagens mange treninger, kamper, turneringer og møtevirksomhet medfører et betydelig antall kjørte kilometer, både for spillere, ledere og foreldre. En kvalitetsklubb tar ansvar for at all transport i forbin­delse med klubbens aktiviteter skjer på en trygg måte.
Klubben skal ha retningslinjer for trafikksikkerhet og ha formidlet dette til trenere og foreldre.

 

CRAFT