Squashforbundet / Temaside / Antidoping

Antidoping

NSQF Antidoping Handlingsplan

Alle idrettsutøvere i Norge må følge Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités bestemmelser om doping. Antidopingbestemmelsene finner du her: Antidopingbestemmelser

Både Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Antidoping Norge har sluttet seg til World Anti-Doping Code (WADC). NIF har sluttet seg til WADC som en nasjonal olympisk komité (NOC) og Antidoping Norge har sluttet seg til WADC som en nasjonal antidopingorganisasjon (NADO).

NIF`s antidopingregelverk regulerer saksgangen i dopingsaker. Om saksgang og utøveres rettigheter og plikter: Dopingsak - Antidoping Norge

Flere dopingsaker knyttes til bruk av kosttilskudd: Kosttilskudd - Antidoping Norge

E-læringsprogrammet Ren Utøver
E-læringsprogrammet Ren Utøver gir nyttig og god antidopingopplæring på en moderne måte. Alle utøvere over 15 år oppfordres til å gjennomføre e-læringen: http://www.renutover.no

Dopingvarsel
Med Antidoping Norges «Dopingvarsel» gis utøvere, ledere og andre mulighet til anonymt å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Les mer: Varslingskanal

Hvem er ansvarlig og for hva? 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det overordnete og formelle ansvaret for implementeringen og håndheving av antidopingreglene i all aktivitet som hører inn under NIF. NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket.

NIF har organisert antidopingarbeidet på følgende måte: 

• Ansvaret for regelverket ligger hos NIF.
• Ansvaret for domsinstansen ligger hos NIFs domsorganer.
• Ansvaret for prøvetaking og påtale til NIFs domsorganer er delegert til Stiftelsen Antidoping Norge.

Hvilket regelverk gjelder? 
NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregler (World Anti-Doping Code), og implementert disse i NIFs regelverk.
WADC finnes her.
NIFs antidopingregelverk finnes her.

Hvem er omfattet av regelverket? 
Alle særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser og idrettsråd er bundet av regelverket. Det samme gjelder idrettslag og idrettslagsmedlemmene. Regelverket gjelder også for all alle personer som deltar i den idrettslige aktiviteten under NIF, uavhengig av medlemskap. Se NIFs lov § 12-1.

Hva er konsekvensen av å være omfattet av regelverket? 
Å være underlagt dopingreglene innebærer en plikt til å følge reglene. Dette omfatter blant annet at man kan innkalles til dopingkontroller. Det er Antidoping Norge som tar dopingkontroller på vegne av NIF.

Hvor behandles saken? 
Utgangspunktet er at alle saker som omhandler medlemmer av NIF eller personer som deltar i arrangementer i regi av et særforbund eller et idrettslag i NIF, behandles av NIFs domsorganer. NIFs domsorganer består av NIFs domsutvalg, som er førsteinstans, og NIFs appellutvalg, som er ankeinstans.

Noen saker behandles imidlertid av et internasjonalt særforbund, og da etter det internasjonale særforbundets egne regler.

Under OL/PL gjelder det egne regler.

Alle saker kan uansett ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS), som avgjør saken med endelig virkning.

Saksgang fra påtale til dom
Se nærmere her om hvordan saksgangen i en sak som omhandler brudd på antidopingregelverket blir behandlet.

Suspensjon og utelukkelse
Se nærmere her om suspensjon i dopingsaker.

Se nærmere her om utelukkelse i dopingsaker.

Trenger du mer informasjon?
Kontakt NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no. 

Nedenfor følger en oversikt over saksgangen i en dopingsak fra det tidspunkt det treffes et vedtak av Påtalenemnda i Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) om at en sak som omhandler brudd på dopingbestemmelsene skal påtales, og frem til endelig dom i saken. 

1. PERIODEN FØR SAKEN SENDES TIL NIFS DOMSUTVALG

1.1 PÅTALENEMNDA TREFFER VEDTAK
Det er Påtalenemnda i ADNO som avgjør om en sak skal påtales eller ikke. Vedtaket offentliggjøres av ADNO.
Et påtalevedtak er ikke en dom, og inneholder nemndas beslutning om å reise påtale og hva nemnda anbefaler som sanksjon. Henvendelser fra pressen om vedtaket rettes til Påtalenemnda.

1.2 PÅTALENEMNDA UTARBEIDER PÅTALEBEGJÆRING
Når vedtak er fattet, vil Påtalenemnda utarbeide en påtalebegjæring. Det er ikke krav til hvor lang tid dette skal ta, da dette avhenger av sakens omfang og vanskelighetsgrad. Innholdet i påtalebegjæringen og bevisene i saken offentliggjøres ikke. Henvendelser fra pressen om innholdet i påtalebegjæring rettes til Påtalenemnda.

1.3 PÅTALEBEGJÆRINGEN OVERSENDES NIFS DOMSUTVALG
Påtalenemnda sender påtalebegjæringen til NIFs domsutvalgs sekretariat, som deretter overtar ansvaret for gjennomføringen av saksforberedelsen. Det vil normalt ikke bli offentliggjort at påtalebegjæringen er oversendt til domsutvalget, med mindre saken er av offentlig interesse.

2. ALTERNATIVT: SAKEN GÅR RETT TIL CAS UTEN BEHANDLING I NIFS DOMSUTVALG
Dersom partene i saken er enige, og WADA og den internasjonale særforbundet samtykker til det, kan en sak gå rett til CAS (Idrettens voldgiftsrett) uten behandling for NIFs domsutvalg.
Dette har ikke tidligere skjedd, og det er derfor ikke utarbeidet noen prosedyrer knyttet til en evt. offentliggjøring av en slik behandling. Dersom det er enighet om at saken skal gå rett til CAS, vil det bli lagt ut mer informasjon om saksbehandlingen på NIFs hjemmeside.

3. FORBEREDENDE BEHANDLING I NIFS DOMSUTVALG
Domsutvalgets sekretariat mottar påtalebegjæringen og sender denne snarest mulig og senest innen 14 dager til utøver/utøvers advokat med en tilsvarsfrist på minst 21 dager. Utøvers tilsvar sendes deretter til Påtalenemnda for eventuelle merknader. Det vil være anledning til nye prosesskriv i saken før det berammes et tidspunkt for muntlige forhandlinger. Denne delen av behandlingen er unntatt offentlighet.
Det er saksforberedende dommer i domsutvalget (normalt leder) som er ansvarlig i denne forberedende prosessen.

4. MUNTLIG FORHANDLING
Utøver har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre et enstemmig domsutvalg (3 dommere) finner at dette ikke er nødvendig. Saken behandles da i så fall kun skriftlig. Tidspunkt for de muntlige forhandlingene fastsettes i samarbeid med partene. Forhandlingene er offentlige med mindre domsutvalget bestemmer noe annet.
Tid og sted vil bli offentliggjort med mindre forhandlingene går for lukkete dører.
Under den muntlige forhandlingene møter begge parter og evt. vitner.
Retten settes med tre dommere.

5. AVSIGELSE AV DOM
Dommen er i sin helhet offentlig. Domsinstansen kan likevel, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun slutningen skal gjøres offentlig kjent.

6. ANKE
Både partene og WADA, IOC, IPC og internasjonale særforbund har ankerett. Den som anker kan velge om anken over domsutvalgets avgjørelse skal gå til NIFs appellutvalg eller rett til CAS uten å gå via appellutvalget.

Ankefristen til NIFs appellutvalg er 14 dager etter at vedkommende har blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for NIFs domsutvalg og sendes av domsutvalget sammen med sakens dokumenter til NIFs appellutvalg. Anken gir ikke utsatt iverksettelse med mindre ankeinstansen bestemmer det annerledes.
Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen. For WADA, IOC/IPC og særforbundet gjelder det imidlertid egne frister.

Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC/IPC og særforbundet rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget. Dersom anmodningen fra IOC/IPC eller særforbundet er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene. WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC/IPC og særforbundet har utløpt.

Behandlingen av ankesaker i CAS
Court of Arbitration for Sport (CAS) er Idrettens Voldgiftsrett. CAS har sitt sete i Lausanne i Sveits. Se nærmere om CAS her: www.tas-cas.org 

En person kan bli ilagt en suspensjon av Antidoping Norge eller av NIFs domsorganer, ev. kan vedkommende selv akseptere å bli frivillig suspendert.

Reglene om suspensjon fremgår av World Anti-Doping Code (WADC) og er gitt av World Anti-Doping Agency (WADA). I Norge er det NIF som er regelgiver og ansvarlig for å sørge for at WADC er implementert i NIFs regelverk. Dette er gjort i NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelsene). NIF har sluttet seg til WADC og er en «signatory». Med «Signatory» menes en organisasjon som har sluttet seg til WADC og dermed er forpliktet til å følge regelverket.

Hva innebærer det å være suspendert?

Dette sier WADC om utelukkelse, som også vil gjelde for en suspensjon:

«No Athlete or other Person who has been declared Ineligible may, during the period of Ineligibility, participate in any capacity in a Competition or activity (other than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other member organization of a Signatory’s member organization, or in Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.”

I kommentaren til bestemmelsen fremgår følgende: 

“ (..) an Ineligible Athlete cannot participate in a training camp, exhibition or practice organized by his or her National Federation or a club which is a member of that National Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non-Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level event organization without triggering the Consequences set forth in Article 10.12.3. The term “activity” also includes, for example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognized by other sports…”

Nærmere om konsekvensene av suspensjon

Deltakelse i konkurranser

Den som er suspendert kan ikke delta i noen konkurranser som skjer i regi av en «signatory» eller dens medlemmer. Det betyr at personen ikke kan delta i en konkurranse som skjer i regi av, eller i samarbeid med, et særforbund i NIF, en særkrets/region eller et idrettslag. Tilsvarende vil vedkommende ikke kunne delta i konkurranser i regi av utenlandske idrettsorganisasjoner som er bundet av WADC.

Personen kan heller ikke delta i konkurranser i profesjonelle ligaer organisert av organisasjoner som ikke er bundet av WADC, f.eks. omfatter dette deltakelse i NHL eller NBA.

Deltakelse i organisert trening og annen idrettsaktivitet

Personen kan ikke delta i trening eller annen idrettsaktivitet («training camp, exibition, practice») som er organisert av eller godkjent av en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC, eller dens medlemsorganisasjoner.

WADC begrenser ikke utøverens mulighet til selv å engasjere og bekoste egne trenere, eller organisere trening med andre utøvere mm, forutsatt at dette ikke er organisert av eller godkjent av en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Tillitsverv, arbeidsoppgaver mv. for et organisasjonsledd

En suspendert person kan ikke ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, og kan derfor ikke velges til styreverv, gis treneroppgaver, representere, eller ha administrative oppgaver knyttet til aktiviteter som er organisert av, eller godkjent av, en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Bruk av idrettsanlegg og andre fasiliteter

En suspendert person kan ikke bruke anlegg en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner disponerer, f.eks. gjennom et leieforhold. Det er ingen begrensninger i adgangen til å bruke private treningssentre eller offentlige anlegg så lenge slik bruk ikke er organisert av, eller godkjent av, en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Hvem blir informert om en suspensjon og hvilket ansvar oppstår i den forbindelse?

Alle avgjørelser vedrørende brudd på antidopingregelverket sendes til den person som suspensjonen retter seg mot.

For å sikre at avgjørelsen blir håndhevet innenfor egen organisasjon, blir både idrettslaget, det nasjonale særforbundet og den aktuelle idrettskretsen varslet om suspensjonen. De som mottar denne informasjonen, skal kun informere om suspensjonsvedtaket til styret i organisasjonsleddet (for idrettslag vil det si hovedstyret) og til de personer i organisasjonsleddet som har behov for opplysningene for å håndheve suspensjonen. Dette kan bl.a. omfatte trenere og lagledere, eller det aktuelle gruppestyret. For øvrig skal informasjon ikke meddeles til andre utenforstående.

Alle medlemmer og organisasjonsledd i NIF (særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag) plikter å medvirke til å håndheve suspensjonen. Dette innebærer at de må respektere suspensjonen og ikke opptre på en måte som undergraver den. Manglende håndheving kan sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser.

Informasjon om suspensjonen med navn på den saken gjelder, skal aldri offentligjøres på organisasjonsleddets hjemmeside, eller på annen måte tilgjengeliggjøres for andre enn de som har behov for kjennskap til avgjørelsen for at den skal kunne håndheves.

Fant du svar på det du lurte på?

Personer som er suspendert eller organisasjonsledd som mottar informasjon om en suspensjon, kan henvende seg til antidoping@idrettsforbundet.no for eventuelle spørsmål.

Hva kan det varsles om?

I Dopingvarsel kan du anonymt varsle om kjennskap til eller mistanker om doping i idretten. Dette kan være:

  • Forhold knyttet til bruk, besittelse, innførsel, omsetning mv. av personer knyttet til norsk idrett.
  • Manipulering i forbindelse med dopingkontrollprosessen
  • Du kan også varsle hvis du har mistanker om at personer som har en tilknytning til idretten (lagledelse, trenere, leger med mer) oppfordrer til eller assisterer ved bruk av forbudte stoffer eller anvendelse av forbudte stoffer.

  • GÅ TIL DOPINGVARSEL

Erland Hoff Thomassen
Erland Hoff Thomassen
Generalsekretær