Squashforbundet / For deg / Styret / Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Her finner du informasjon om nasjonale- og lokale tilskuddsordninger. Vi har ikke fullstendig oversikt så hvis du vet om noen ordninger vi ikke har publisert- ta kontakt med forbundet. Det vil være av stor verdi for andre klubber også.

Her er alle støtte- og tilskuddsordningene for idrettslag

I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. 

Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, skattefradrag for gaver og støtte til Allidrett for barn og unge er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger: 

Les mer om Spillemidler til utstyr:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Skattefradrag for gaver - 20. februar
Ordningen gjelder for idrettslag/klubb, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Les mer om Skattefradrag for gaver: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/

Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom.
Søknadsfrist hele året. Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000 eller 16.000 kroner ut fra antall barn og ungdom i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. 

Les mer om Allidrett for barn: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/

Stiftelsen Dam - 15. februar og 15. august
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i juli er 15. februar. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar er 15. august. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Les mer om Stiftelsen Dam: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

Inkludering i idrettslag
Målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse.

Målgruppen er barn og ungdom (6-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tilskuddsordningen er begrenset til utvalgte kommuner og idrettslag søker til sine respektive idrettsråd, i noen tilfeller idrettskretser.

De utvalgte idrettsrådene/idrettskretsene har egne søknadsfrister og søknadskriterier. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med.

Les mer om Inkludering i idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg - mars
Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges xx millioner kroner til dette formålet i 2019. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg: https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/

Lokale aktivitetsmidler (LAM) - august - desember
Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune, og NIF som foretar utbetalingen direkte til idrettslagene. Idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier og NIFs krav og anbefalinger. Enkelte idrettsråd har søknadsordning for deler av midlene, men de fleste fordeler midler uten at idrettslag trenger å foreta seg annet enn å registrere sine medlemmer i idrettens medlemsystem. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettslag skjer mellom august og desember.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

Momskompensasjon for vare- og tjenester – 15. august
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Hele 5 551 klubber fikk utbetalt 471,2 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2018.

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2020. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april 2020.

Les mer om momskompensasjon: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - desember
Idrettslag kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Muligheten for å søke avhenger av om kommunen har denne ordningen lokalt. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2020.

Les mer om Bufdirs støtteordning: 
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Grasrotandelen - hele året
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les mer om Grasrotandelen:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Idrettsdugnad
Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler. Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Les mer om Idrettsdugnad: https://www.idrettsdugnad.no/

Gode rabattordninger for idrettslag - hele året
Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund. Les mer om Idrettsforbundets rabattordninger

Les mer om rabattordningene: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/

Idrettsreiser
Norges idrettsforbund er stolt av å presentere en nettside hvor vi har samlet alle våre reisepartnere på ett sted. Målet er at det skal bli enklere for idrettslag å bestille fly, hotel og bil på vei til konkurranse eller treningssamling. SAS, Scandic og Hertz leverer alt man trenger for å få et godt og profesjonelt reisetilbud til og fra trening, konkurranser, kamper og møter. Alle medlemmer av norsk idrett kan benytte seg av idrettsreiser som tilbyr rabatterte og gode flybilletter, hotellopphold tilpasset idrettslag og leiebil i alle størrelser.

Les mer om Idrettsreiser: 
https://www.idrettsforbundet.no/nif/idrettsreiser/

Erland Hoff Thomassen
Erland Hoff Thomassen
Generalsekretær

CRAFT