Squashforbundet / Temaside / Trygg på trening

Trygg på trening

Idretten er en arena der barn og unge flest møter voksne tillitspersoner på en god måte. Men idretten er også en arena der barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep.

1 av 20 barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. 1 av 5 har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen.

Norges Squashforbund har inngått et samarbeid med Redd Barna som heter "Trygg på trening". Det er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

 • Seksuell krenkende adferd, som for eksempel å sende et bilde av kjønnsorganet sitt til noen.
 • Det kan være seksuell adferd, ved å ta på kroppen til noen.
 • Seksuell omgang; å trenge inn i kroppens hulrom med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan.
 • To av ti kvinner og en av ti menn opplever overgrep før de fyller 18 år.
 • Det tar i gjennomsnitt 17 år før folk forteller om overgrepene.
 • 85% av voksne synes det er ubehagelig å spørre barn om overgrep – bare 5% av barna synes det er vanskelig å svare.

HVA SKAL DU GJØRE HVIS DU ER BEKYMRET FOR ET BARN I ET IDRETTSLAG?

 • Søk hjelp og råd fra fagpersoner. Du kan alltid rådføre deg anonymt med politi, barnevern eller et senter mot incest og seksuelle overgrep.
 • Meld ifra. Er det akutt og overgrepet nettopp har skjedd eller du tror barnet er i fare, skal du melde fra til politiet umiddelbart. Ellers kan du melde fra til styret i klubben som har ansvar for å ta saken videre.
 • Møt barnet som en trygg voksen. Gå i dialog med barnet og spør hvordan det har det. Gi barnet mulighet til å snakke. Ikke spør og grav om alt mulig, men prøv å få vite nok til å skjønne om de trenger hjelp.

Kilde: SMISO

 • Klubbesøk i hovedstyret i idrettslag
  • Bakgrunn, hva trygg på trening er og hvordan bli en sertifisert trygg på trening klubb. Handlingskompetanse - beredskapsplan og etiske retningslinjer; gode eksempler, veiledning for å lage sin egen plan
 • Beredskapsplaner og etiske retningslinjer
  • Styret presenterer idrettslagets egne etiske retningslinjer og beredskapsplan - legge en plan for kurs internt i idrettslaget
 • Trygg på trening-kurs - klubbinternt
  • Trenerforum/foreldre/gruppeledere osv.
  • Presentasjon av beredskapsplan og retningslinjer
 • Sertifisert Trygg på trening-klubb

For å bli sertifisert som Trygg på trening-klubb, skal idrettslaget ha laget beredskapsplan og etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene skal underskreves av alle som er i kontakt med barn og unge og brudd på disse vil medføre konsekvens. Med økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompetanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for overgripere.

TRYGGE VOKSNE GIR TRYGGE BARN

Vi vil her fokusere på hva idrettslag må gjøre og kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og trakassering på best mulig måte.

Dette idrettslaget gjøre

 1. Oppnevn politiattestansvarlig på førstkommende styremøte (om det ikke allerede er gjort). Det skal føres protokoll fra styremøte, og det skal komme tydelig frem hvem som er gitt ansvaret for politiattester, samt hvem som er dens vara. Dette fremgår av lovnorm for idrettslag § 20, 2c.

Politiattestansvarlig må fylle ut skjema som søker skal legge ved når vedkommende søker. Dette anbefales å fylles ut/dele ut hver gang, ikke legge det på nettsiden til idrettslaget. På den måten sikrer politiattestansvarlig oversikt over hvem som søker og unngår å ha egen signatur liggende ute på internett.

Sørg for å ha oversikt over hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, hvilke oppgaver, dato for når det ble avkrevd og dato for fremvist attest. Bruk gjerne dette skjemaet.

 1. Søk om politiattest på alle over 15 år som har ansvars- og tillitsforhold ovenfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. Dette gjelder både frivillige og ansatte. Det er kun de som har fremvist gyldig politiattest (maks 3 måneder gammel attest) uten merknad (intet å bemerke) som får inneha en rolle som innebærer ansvars- og tillitsforhold som nevnt over. Før vedkommende har levert kan den ikke inneha rollen. Det er ikke tittelen på rollen som definerer om det skal søkes, det er hvor vidt vedkommende har et ansvars- og tillitsforhold. Aktuelle roller kan være trener, lagleder, dommerveileder, styremedlem, komite/utvalgsmedlem, andre frivillige, med flere, så lenge de har et ansvars- og tillitsforhold skal det søkes.
  Vi presiserer at det må søkes for hver person, også de som kommer fra andre klubber selv om de har vist attest der. Det samme gjelder om person har fremvist barneomsorgsattest til arbeidsgiver, så skal det søkes på nytt i idrettslaget.

For veiledning for hvordan søke politiattest se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

For idrettslag som er arbeidsgiver har de en aktivitetsplikt ved varsling. Se arbeidsmiljøloven §2A-3. Arbeidstakere har rett til å varsle. Se også Arbeidstilsynets temaside.

Enhver har avvergeplikt ovenfor f.eks. voldtekt, misbruk av overmaktsforhold og lignende. Se straffeloven §196.

 

Dette anbefaler vi idrettslaget å gjøre i tillegg til overnevnte oppgaver:

 1. Kartlegg risikosituasjoner og snakk om temaet

Ved å kartlegge risikosituasjoner økes bevisstheten og en kan sette inn tiltak som motvirker eller fjerner situasjonen. Spørsmål som hva kan gå galt i vårt idrettslag, hva kan vi gjøre for å forhindre det å skje og hvilken konsekvens skal det medføre om det skjer.

Åpenhet er overgripernes fiende, derfor er det viktig å snakke åpent om. Som det står i malen for beredskapsplan så skal retningslinjer og beredskapsplan gås gjennom på samlinger i klubben, idrettslaget kan få foredrag fra Nok. Bergen og Vestland idrettskrets og hjelp til å revidere risikosituasjoner, egne planer og retningslinjer.
Se gjerne Likestillings- og diskrimineringsombudets side for risikosituasjoner.

 1. Lag etiske retningslinjer.

Dere kan bruke denne malen som utgangspunkt. Vi anbefaler at dere diskuterer hvilken kontakt frivillige/ansatte skal ha med utøvere, både fysisk og på nett, og at det skrives inn hvor den kontakten skal skje (og ev. ikke skje). Det er for å beskytte både utøverne og de frivillige. Snakk også om hvordan dere forholder dere til forhold internt i klubben, særlig på tvers av roller. Vær obs på retningslinjer for publisering av bildet og film.

Vi anbefaler at etiske retningslinjer signeres på av alle som har en rolle i idrettslaget, ansatte som frivillige.

 1. Lag en beredskapsplan.

Dere kan bruke denne malen som utgangspunkt. Den skal sikre at medlemmene har tilstrekkelig med kunnskap om seksuelle overgrep og trakassering, opprette en beredskapsgruppe, fastsette forebyggende arbeid og gi veiledning ved bekymring og ved akutte overgrep. I tillegg er en liste over aktuelle samarbeidspartnere. Planen bygger på NIF sin veiledning og retningslinjer.

 1. Blir en trygg på trening-klubb

For å bli en trygg på trening-klubb har vi et møte med klubben (fysisk eller digitalt) hvor vi ser på hvordan klubben lager etiske retningslinjer og beredskapsplan (med utgangspunkt i malene over), hvordan implementere disse dokumentene og vi tilbyr og anbefaler klubbinternt foredrag for klubbens medlemmer. Veiledning og kurset er gratis for idrettslag og idrettsråd.

CRAFT